Pascal Fielmich

Mais maaien

  • Mais maaien - Dit is Assendelft - Foto: Pascal Fielmich
  • Mais maaien - Dit is Assendelft - Foto: Pascal Fielmich
  • Mais maaien - Dit is Assendelft - Foto: Pascal Fielmich

Mais maaien

Dit is Assendelft – Lokaal verbinden door lokaal verbeelden
Foto’s uit Assendelft (Gemeente Zaanstad)

www.ditisassendelft.nl